T i s k o v é   z p r á v y


26.9.2022 - Závěrečná zpráva z konference Biologicky rozložitelné odpady 2022

Termín konání konference: 21. - 23. 9. 2022

Pracovní program konference

Exkurze

První den byly na programu exkurze. Jako první byla cca 40 účastníkům účastníkům představena bioplynová stanice firmy Energy financial group a.s. v Rapotíně. Prezentace proběhla z důvodu nutné opravy "havarijní situace v provozu bioplynové stanice" v konferenčním sále Krajského úřadu Olomouckého kraje, kde nás přivítal Ing. Josef Suchánek, hejtman kraje a Ing. et Ing. Martin Šmída, radní pro zemědělství a životní prostředí. Vedle vlastního provozu bioplynové stanice byl prezentován rovněž nový projekt na sběr gastroodpadů.

Druhá část exkurze proběhla na kompostárně firmy Recovera Využití zdrojů a.s., která v Rapotíně provozuje vedle skládky a třídírny papíru rovněž kompostárnu, kde se zpracovává vedle komunálních biologicky rozložitelných odpadů v malém množství i kal z ČOV. Účastníci byli seznámeni s jejich pohledem na provoz zařízení a rovněž byli informováni o možnostech následného využití jimi vyrobeného kompostu ve spádovém regionu.

V obou provozech byla v rámci následné diskuze představena jak minulost obou zařízení, tak rámcově nastíněn jejich další budoucí rozvoj. Řada otázek směřovala ke zkušenosti s odbytem jejich výstupu digestátu/kompostu, který mají oba provozy kontinuálně zajištěn.

Věříme, že cenné zkušenosti obou provozovatelů pomohou dalším provozovatelům zařízení ke sběru a svozu biologicky rozložitelných odpadů a provozovatelům kompostáren k zajištění lepšího služeb v oblasti nakládání s bioodpady.

Konference - 1. den

Ve čtvrtek 22. září byla následně slovy předsedy Kompostářské asociace, z.s. zahájena vlastní konference. Na úvod bylo rovněž poděkováno za spolupráci a udělení záštity a finanční podpory Ministerstvu zemědělství v čele s ministrem Ing. Zdeňkem Nekulou a dalším institucím.

Následovali již jednotlivé přednášky a prezentace odborníků z řad úřadů, vysokých škol a soukromé sféry.

Níže uvádíme jejich výčet s názvem prezentace:

- MŽP - Veronika Jarolímová - Nakládání s bioodpady v regionech

- Mze - Petr Jílek - Možnosti využití kompostu v kontextu strategie Evropské komise "Farm to

ork"

- Mze - Michaela Budňáková - Novinky v české a evropské legislativě hnojiv

- UKZUZ - Miroslav Florián - Využití kompostů v zemědělské praxi

- UKZUZ - Kamila Řebíčková - "Stanovení počtu klíčivých semen plevele v kompostech"

- Kokoza - Kristýna Mrkvičková - Implementace nakládání s bioodpady dle odpadového

zákona ve městech

- SFŽP - Klára Malíková - Dotační možnosti do oblasti zpracování bioodpadů a aplikace

kompostů

- ENKI, o.p.s. - Jan Pokorný - Obnova úrodnosti půdy uzavíráním oběhu vody, živin a uhlíku v

probíhající klimatické změně

- ČZU - Aleš Hanč - Osud mikropolutantů během kompostování a vermikompostování

čistírenských kalů

- Univerzita Karlova, Dekonta, a.s. - Petra Innemanová - Hygienizace čistírenských kalů

pomocí vermikompostování

- Pražské služby, a.s. - Robert Göllner - Zkušenosti se sběrem separovaných bioodpadů

v Praze

- Sweco Hydroprojekt a.s. - Karel Hartig, Miroslav Kos - Nakládání s čistírenskými kaly

v Evropě

- Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko - RNDr. Jan Nedělník - Bioekonomika jako

nástroj transformace udržitelné zemědělské produkce

Konference - 2. den

Třetí den konference byl věnován ve spolupráci s agenturou ZERA, z.s. problematice nakládání a kompostování kalů z čistíren odpadních vod a rovněž přímé aplikaci kalů na zemědělskou půdu.

Níže uvádíme výčet přednášejících odborníků s názvem prezentace:

- Mze - Michaela Budňáková - Využívání čistírenských kalů v zemědělství z pohledu MZe

- MŽP - Veronika Jarolímová - Využívání čistírenských kalů z pohledu MŽP a dotační možnosti

při aplikaci kompostů a kompostování bioodpadů

- ÚKZÚZ - Jakub Kovářík - Schvalovací proces programů použití kalů pro aplikaci na

zemědělské půdě a monitoring kalů ČOV.

- ZERA - Olga Křížová - Technologie úpravy kalů, legislativa, praxe kompostování

- ČZU v Praze - Jindřich Černý - Agronomické využití kalů - výsledky dlouhodobých pokusů

- SOVAK - Martin Grygara - LPIS - MZe - vrstva ploch vhodných pro aplikaci kalů

Na závěr konference poděkoval předseda Kompostářské asociace všem přednášejícím a účastníkům a konference byla formálně ukončena.

Výstupy z konference

V rámci konference byla účastníkům exkurzí představena technologie bioplynové stanice a projekt na svoz gastroodpadů. Dále byla představena technologie kompostování biologicky rozložitelných odpadů a kalů v rámci menší regionální kompostárny.

Byly představeny dva typy technologií a následná debata ukázala, že řada účastníků se ve vlastních zařízeních potýká s řadou problému, které mohly být následně diskutovány mezi účastníky a rady "zkušenějších" provozovatelů jim mohou pomoci v jejich vlastních provozech.

Vlastní konferenční dny pak nabídly jak informace obecnějšího rázu týkající se problematiky nakládání s biologicky rozložitelnými odpadů a kalů z komunálních čistíren odpadních vod, tak praktické informace k provozu ke sběru a svozu bioodpadů a provozu kompostárenského zařízení.

Zazněli prezentace jak od Ministerstva zemědělství, tak Ministerstva životního prostředí. Obě se týkali jak legislativního rámce zpracování bioodpadů, tak následné aplikace organických hnojiv - kompostů na zemědělské půdy.

O významu organické hmoty pro půdu v obecné rovině informovali zástupci univerzit. Zájem se soustředil rovněž na problematiku vermikompostování a jeho významu pro odbourání některých polutantů, které se mohou například v kalech z ČOV objevit.

Záštitu nad konferencí převzal ministr zemědělství Ing. Zdeněk Nekula.

Konferenci byly udělena záštita Ministerstva životního prostředí.
© 2019 KompAs - Kompostářská asociace z.s.
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!